Rozwiąż
test


Regulamin

 

Szkoła ENGLISH COLLEGE prowadzi działalność szkoleniową w następujących ośrodkach :

1.                 1.       Radom-Centrum, ul.Żeromskiego 31,

2.       Radom-Michałów, ul.Mieszka I 3G,  

3.       Radom-Ustronie ul. Gagarina 19  (Szkoła Podstawowa nr11 w Radomiu)

4.       Kozienice, al.1-go Maja 5,

5.       Zwoleń, ul. Jagiełły 10,

6.       Pionki, ul. Mickiewicza 4, 

7.       W formule ONLINE


 

I. Cel działalności Szkoły

1. Podstawowym celem działalności Szkoły  jest nauczanie języków obcych w formie zorganizowanych kursów językowych i zajęć indywidualnych dla osób fizycznych oraz szkoleń językowych na zlecenie firm i instytucji.

2. Zajęcia odbywają się na terenie oddziałów Szkoły English College, w placówkach publicznych lub w siedzibie klienta instytucjonalnego.


II. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci w wieku od 4 lat,  dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

2. Kursy językowe realizowane są w oparciu o ramowy program nauczania Szkoły oraz lektoraty autorskie.
3. W zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczestników kursu jedna lekcja trwa odpowiednio 30, 45, 60 lub 75 minut. Zajęcia są również realizowane w blokach 2x45 oraz 2x60minut

4. W zależności od rodzaju kursu,  wieku i poziomu zaawansowania uczestników roczny kurs obejmuje odpowiednio 30, 32, 60, 62, 64, 94 lub 124 lekcje i jest realizowany w ciągu dwóch semestrów w okresie od końca września do początku czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych oraz ferii szkolnych w terminach obowiązujących w oświacie publicznej w danym regionie kraju.
5. Zajęcia prowadzone są w następujących formach:
  - w grupach STANDARD 7-9 osobowych;
  - w grupach PREMIUM 4-6 osobowych;
  - w grupach GOLD 3-osobowych;
  - w grupach PLATINUM 2-osobowych;
  - w formie ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH.
6. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy zgodnie z aktualną ofertą, możliwe jest uruchomienie kursu w grupie o mniejszej liczbie osób lub kursu indywidualnego przy jednoczesnym ograniczeniu liczby lekcji w kursie, zgodnie z aktualną ofertą Szkoły. Ostateczna liczba lekcji uzależniona jest od podstawowej siatki godzin i określona jest umową zawartą pomiędzy Szkołą a Klientem na dany rok szkolny.

7. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy zgodnie z aktualną ofertą Klient ma również prawo do rezygnacji z kursu i odstąpienia od umowy oraz niezwłocznego uzyskania zwrotu wszystkich wpłaconych kwot z tytułu zapisu na kurs.
8. W zależności od wieku i deklarowanego poziomu zaawansowania Ucznia, przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem lub metodykiem szkoły, których celem jest ustalenie poziomu zaawansowania Ucznia.
9. Uczeń po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych sprawdzianów, testów semestralnych i końcowych uzyskuje certyfikat ukończenia kursu na określonym przez Szkołę poziomie zaawansowania oraz z odniesieniem do Europejskiej Skali Kompetencji Językowych CEFR (A1; A2; B1; B2; C1; C2)
10. Uczeń po ukończeniu kursu ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny w ramach zapisów promocyjnych do końca czerwca pod warunkiem zawarcia umowy na kolejny rok szkolny i uiszczenia wpłat w terminach ujętych w umowie.
11. W czasie trwania semestru Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia grup STANDARD oraz PREMIUM do  maksymalnej liczby uczniów przewidzianej w aktualnej ofercie Szkoły

III. Prawa i obowiązki Ucznia/Klienta
1. Uczniowie mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
2. Uczniowie mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka Szkoły.
3. Uczniowie mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie rocznej,  ankietach lektorów oraz ankietach pohospitacyjnych.
4. Uczniowie mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem Szkoły w wyznaczonych terminach dyżurów lektorskich lub w czasie dyżuru metodycznego, po uprzednim umówieniu się na spotkanie       w Biurze Obsługi Klienta Szkoły.
5. Uczniowie mogą złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy wyraża niezadowolenie z jego metod pracy.
6. Uczniowie mają prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk Szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez Ucznia grupie będzie wolne miejsce.
7. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów, Uczeń/Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionych lub zniszczonych materiałów.
8. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania w Szkole tzn: niezakłócania pracy nauczyciela oraz niezakłócania nauki innym uczestnikom kursu. W przypadku nieprzestrzegania przez Słuchacza społecznie przyjętych norm, Szkoła ma prawo do skreślenia takiego ucznia z listy uczestników kursu w  trybie natychmiastowym.

9. W trakcie zajęć uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, ani żadnych innych urządzeń elektronicznych bez wyraźnej zgody lektora prowadzącego zajęcia.  W nagłych przypadkach rodzice mogą kontaktować się ze swoimi dziećmi telefonicznie poprzez sekretariat szkoły.

10. Nieletni Uczniowie, nie mogą opuszczać budynku Szkoły w trakcie zajęć bez pisemnej zgody/prośby rodzica lub prawnego opiekuna.  Wzór zgody dostępny jest w dzienniku elektronicznym oraz w sekretariacie Szkoły.

11. Uczniowie biorący udział w ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH oraz uczący się w grupach GOLD oraz PLATINUM zobowiązani są do powiadamiania Szkoły o odwołaniu zajęć wg procedury opisanej w umowie zajęć indywidualnych i mini-grup zawartej ze Szkołą. W razie niedotrzymania określonych umową procedur, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za odwołane zajęcia.
12. Pierwsze 2 tygodnie zajęć w grupach STANDARD, PREMIUM oraz MIX traktowane są jako okres próbny. W tym okresie Klient  ma prawo do rezygnacji z kursu oraz otrzymania zwrotu całości wniesionych opłat za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji na piśmie najpóźniej do 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
13. Po okresie próbnym Klient ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem 2- miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.
 

 

IV. Prawa i obowiązki Szkoły
1. Obowiązkiem Szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów Uczniów poprzez przeprowadzanie cyklicznych sprawdzianów, testów próbnych  oraz okresowych egzaminów bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych przewidzianych w programie nauczania Szkoły.

3. W przypadku choroby lektora, Szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć na koniec kursu lub w innym dogodnym dla Uczniów terminie.
4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły Uczniów, którzy:
  - swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć;
  - naruszają dobra osobiste i godność innych osób;
  - stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób ;
  - naruszają postanowienia niniejszego regulaminu;
  - dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych Uczniów;
  - dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych Uczniów.
7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają ich rodzice.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieletnich Uczniów przed i po zakończeniu zajęć określonych w harmonogramie zajęć.

9. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności Szkoła nie zapewnia opieki nad nieletnimi Uczniami poza harmonogramem zajęć. W indywidualnych przypadkach Szkoła może jednak udostępnić swoje pomieszczenia dla Uczniów oczekujących na zajęcia lub transport po zajęciach. W takim przypadku wymagane jest oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o chęci skorzystania z takiej możliwości oraz pisemna zgoda przedstawiciela Szkoły.

10.Uczniowie przebywający na terenie szkoły w oczekiwaniu na swoje zajęcia  lub na transport po zajęciach są zobowiązani do zachowania ciszy i spokoju, tak aby nie zakłócać zajęć, ani też pracy lektorów oraz sekretariatu szkoły.
11. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
12. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w Szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

 

V. ROZWIĄZANIA NADZWYCZAJNE W SYTUACJACH  WYJĄTKOWYCH NP. STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1. W sytuacjach nadzwyczajnych, które uniemożliwiają realizację zajęć w formie stacjonarnej w pomieszczeniach szkoły, wszystkie kursy językowe będę realizowane w formie zdalnej za pomocą platform do nauczania on-line.

2. W takim przypadku Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne jedne dodatkowe zajęcia za każdy trymestr (3 miesiące) zajęć online

3. W przypadku realizacji zajęć on-line Klient / Uczeń zapewnienia sobie na własny koszt odpowiedni sprzęt komputerowy, umożliwiający pełny udział w lekcjach on-line tj. z mikrofonem, głośnikami oraz kamerą video. Dla najlepszych efektów nauczania online zaleca się udział w lekcjach za pomocą zarówno dźwięku audio, jak i obrazu video.

4. W ramach realizacji kursu  on-line przedstawiciele Szkoły, jak również Uczniowie/ Klienci zobowiązują się do pełnej współpracy, poszanowania swojej prywatności i wizerunku oraz stosowanie się do powszechnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego. W tej sytuacji zastosowanie mają zapisy z Działu IV pkt 6 niniejszego regulaminu.

5. W  sytuacji zagrożenia epidemicznego przy jednoczesnej możliwości prowadzenia zajęć  dydaktycznych w formie stacjonarnej w ograniczonym zakresie, Szkoła zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczebności grup i skrócenia czasu zajęć w celu zapewnienia wszelkich standardów bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz pracownikom szkoły. W takim przypadku długość i liczebność grup określa aktualny cennik na dany rok szkolny dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły www.englishcollege.pl

 

VI Opłaty i pozostałe postanowienia
1. Podstawą do naliczania opłat za kurs jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny w Biurze Obsługi Klienta Szkoły.
2. Klient w momencie zapisania się do grupy, zobowiązany jest do wpłacenia  przynajmniej pierwszej raty za kurs. W przypadku niewpłacenia pierwszej raty, Szkoła nie gwarantuje rezerwacji miejsca w wybranej przez  Ucznia grupie.
3. Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.
4. W przypadku, gdy Klient  decyduje się na opłatę za kurs  w systemie ratalnym, zarówno pierwsza rata, jak i pozostałe raty powinny zostać opłacone zgodnie z  harmonogramem wpłat przedstawionym w umowie pomiędzy Słuchaczem/ Klientem a Szkołą. W przypadku opóźnień w płatnościach, Szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
5. Przy płatności jednorazowej cena kursu może być niższa od płatności ratalnej zgodnie z aktualną ofertą szkoły  i  przysługuje tym Klientom, którzy dokonają wpłaty pełnej kwoty za cały rok nauki do dnia określonego w umowie zawartej ze Szkołą.
6. Opłaty za zajęcia, na których Uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi. W takiej sytuacji Uczeń ma prawo do bezpłatnego nadrobienia zaległości w trakcie dyżurów swojego lektora i/lub metodyka szkoły.
7. Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących:
  - 5% za kontynuację nauki w drugim  i każdym kolejnym roku nauki;
  - 5% dla drugiego członka rodziny;
  - 10% dla trzeciego i każdego kolejnego członka rodziny;
8. Istnieje możliwość łączenia rabatów do wysokości maksymalnie  10% podstawowej ceny kursu.
9. W przypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem roku szkolnego Słuchacz traci przyznane rabaty i zniżki.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2021/22. 

 

 

English College, O1.06.2021r

 

 

 

Nasze filie
Kontakt
MAM PYTANIE O
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA MAILA
LUB TELEFONICZNIE NA NUMER
Zapisz się na NEWSLETTER
Administratorem danych osobowych jest English College Szkoła Języków Małyszczuk i Wspólnicy sp.j z siedzibą w Kozienicach, Al. 1-go Maja 5, 26-900 Kozienice. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną przez Szkołę ENGLISH COLLEGE z siedzibą w Kozienicach, al.1go Maja 5 zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje także przesyłanie informacji handlowych w przyszłości. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Nie jesteście Państwo profilowani.
Wykonanie strony: Devilart