Rozwiąż
test


Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności w Szkole English College
1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników korzystających z usług Szkoły English College;
2. "Użytkownik" w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług Szkoły English College;
3. Korzystanie z usług Szkoły English College jest tożsame z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w poniższej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane Osobowe

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej "Rozporządzenie") ENGLISH COLLEGE SZKOŁA JĘZYKÓW MAŁYSZCZUK I WSPÓLNICY SP.J., Z SIEDZIBĄ W KOZIENICACH, AL. 1-GO MAJA 5, 26-900 KOZIENICE oraz  SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENGLISH COLLEGE A.&W.MACHLARZ SP.J., Z SIEDZIBĄ W ZWOLENIU, UL.JAGIEŁŁY 10, 26-700 informują, że są współ-administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na kurs.  Uzyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.
2. English College zbiera dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do English College pytania i przekazania informacji na temat swojej oferty. Zebrane dane mogą zostać wykorzystane do przesłania oferty handlowej na podany adres e-mail. Treści handlowe i marketingowe zostaną wysłane wyłącznie Użytkownikom, którzy wyrazili na to dobrowolne zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
3. W czasie dokonywania zamówienia usługi (rejestracji na kurs) English College gromadzi dane wpisane przez użytkownika w formularzu „KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS” . Dane te obejmują:
3.1. Nazwisko i imię ucznia oraz  rodziców ucznia nieletniego
3.2. Adres e-mail ucznia oraz rodziców ucznia nieletniego
3.3. Numer telefonu ucznia oraz  rodziców ucznia nieletniego
3.4. Wiek ucznia / data urodzenia ucznia
3.5. Adres do korespondencji oraz numer PESEL osoby zawierającej umowę o świadczenie usług przez English College na rzecz Ucznia
3.6. Inne dane, które zostały wpisane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym
4. W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez złożenie podpisu pod daną formułą zgody na formularzu „KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS”. Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda Użytkownika może być odwołana w dowolnym momencie.
5. Podanie danych oznaczonych „KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS” jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy, udzielania bieżących informacji  o realizacji kursu oraz przedstawienia oferty handlowej na kontynuację nauki w kolejnym roku szkolnym.
6. Podstawą przetwarzania przez English College danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia).
7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie, która pozwala na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe zostały zebrane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
8. English College nie profiluje danych osobowych Użytkownika.

Powierzenie danych osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których jest mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz firmy English College usługi tj: księgowość, hosting, administracja serwerami oraz innymi, które niezbędne są do wykonania usługi na rzecz Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.                                                                                      
2. English College umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.

Zabezpieczenia danych
1. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych na Stronie WWW są szyfrowane poprzez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt
Użytkownik Strony WWW może w dowolnym czasie skontaktować się z firmą English College w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób English College wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. W celu kontaktu z firmą English College Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@englishcollege.pl.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności
Polityce Ochrony Prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia English College i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Zmiana treści Polityki Ochrony Prywatności może nastąpić w takim samym trybie. English College zapewnia, iż prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

Kontakt z organem nadzorczym
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
English College, 01.06.2020r


 

Nasze filie
Kontakt
MAM PYTANIE O
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA MAILA
LUB TELEFONICZNIE NA NUMER
Zapisz się na NEWSLETTER
Administratorem danych osobowych jest English College Szkoła Języków Małyszczuk i Wspólnicy sp.j z siedzibą w Kozienicach, Al. 1-go Maja 5, 26-900 Kozienice. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną przez Szkołę ENGLISH COLLEGE z siedzibą w Kozienicach, al.1go Maja 5 zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje także przesyłanie informacji handlowych w przyszłości. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Nie jesteście Państwo profilowani.
Wykonanie strony: Devilart