Twoje pytanie:
Twoje imię:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
   

REGULAMIN SZKOŁY

Szkoła ENGLISH COLLEGE prowadzi działalność szkoleniową w ośrodkach :
1.    Radom-Centrum, ul.Żeromskiego 31,
2.    Radom-Michałów, ul.Mieszka I 3G, 
3.    Kozienice, al.1-go Maja 5,
4.    Iłża, ul.Bodzentyńska 45, (Gimnazjum),
5.    Jedlnia-Letnisko, ul.Słoneczna 5, (Gimnazjum),
6.    Zwoleń, ul.Jagiełły 10,
7.    Pionki, Mickiewicza 4,
I. Cel działalności Szkoły
1. Podstawowym celem działalności Szkoły  jest nauczanie języków obcych w formie zorganizowanych kursów językowych i zajęć indywidualnych dla osób fizycznych oraz szkoleń językowych na zlecenie firm i instytucji.
2. Zajęcia odbywają się na terenie oddziałów Szkoły English College, w placówkach publicznych lub w siedzibie klienta instytucjonalnego.

II. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci w wieku od 3 lat,  młodzieży i osób dorosłych.
2. Kursy językowe realizowane są w oparciu o ramowy program nauczania Szkoły oraz lektoraty autorskie.
3. W zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczestników kursu jedna lekcja trwa odpowiednio 35, 45 lub 60 minut. Zajęcia są również realizowane w blokach 90-minutowych, na który składają się 2 lekcje po 45 minut.
4. W zależności od rodzaju kursu,  wieku i poziomu zaawansowania uczestników roczny kurs obejmuje odpowiednio 30, 32, 60, 62, 64, 94, 100 lub 124 lekcje i jest realizowany w ciągu dwóch semestrów w okresie od końca września do początku czerwca z uwzględnieniem przerw świątecznych oraz ferii szkolnych obowiązujących w oświacie publicznej.
5. Zajęcia prowadzone są w następujących formach:
  - w grupach STANDARD 7-9 osobowych;
  - w grupach PREMIUM 4-6 osobowych;
  - w grupach GOLD 3-osobowych;
  - w grupach PLATINUM 2-osobowych;
  - w formie ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH.
6. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy zgodnie z aktualną ofertą, możliwe jest uruchomienie kursu w grupie o mniejszej liczbie osób lub kursu indywidualnego przy jednoczesnym ograniczeniu liczby lekcji w kursie, zgodnie z aktualną ofertą Szkoły. Ostateczna liczba lekcji uzależniona jest od podstawowej siatki godzin i określona jest umową zawartą pomiędzy Szkołą a Słuchaczem/Klientem na dany rok szkolny.
7. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy zgodnie z aktualną ofertą Słuchacz/Klient ma również prawo do rezygnacji z kursu i odstąpienia od umowy oraz niezwłocznego uzyskania zwrotu wszystkich wpłaconych kwot z tytułu zapisu na kurs.
8. W zależności od wieku i deklarowanego poziomu zaawansowania Słuchacza, przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem lub metodykiem szkoły, których celem jest ustalenie poziomu zaawansowania Słuchacza.
9. Słuchacz po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych sprawdzianów, testów semestralnych i końcowych uzyskuje certyfikat ukończenia kursu na określonym przez Szkołę poziomie zaawansowania oraz z odniesieniem do Europejskiej Skali Kompetencji Językowych CEFR (A1; A2; B1; B2; C1; C2)
10. Słuchacz po ukończeniu kursu ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny w ramach zapisów promocyjnych do 20-go czerwca pod warunkiem zawarcia umowy na kolejny rok szkolny i uiszczenia wpłat w terminach ujętych w umowie.
11. W czasie trwania semestru Szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej do 9 osób oraz w grupie Premium do 6 osób.
12. W szczególnych sytuacjach jak np. konieczność przeniesienia słuchacza do innej grupy w trakcie roku szkolnego, Szkoła zastrzega sobie prawo do  powiększenia grupy Standard do 10 osób, natomiast grupy Premium do 7 osób, jednocześnie zapewniając Słuchaczom grupy możliwość dodatkowych bezpłatnych konsultacji z lektorem lub metodykiem Szkoły oraz pierwszeństwo udziału w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach z lektorami Szkoły.

III. Prawa i obowiązki Słuchacza
1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka Szkoły.
3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie rocznej,  ankietach lektorów oraz ankietach pohospitacyjnych.
4. Słuchacze mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem Szkoły w wyznaczonych terminach dyżurów lektorskich lub w czasie dyżuru metodycznego, po uprzednim umówieniu się na spotkanie w Biurze Obsługi Słuchacza.
5. Słuchacze mogą złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy wyraża niezadowolenie z jego metod pracy.
6. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk Szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez Słuchacza grupie będzie wolne miejsce.
7. Słuchacze mają prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej książki.
8. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania w Szkole tzn: niezakłócania pracy nauczyciela oraz niezakłócania nauki innym uczestnikom kursu. W przypadku nieprzestrzegania przez Słuchacza społecznie przyjętych norm, Szkoła ma prawo do skreślenia takiego ucznia z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym.
9. Ze względu na odpowiedzialność jaką Szkoła ponosi za bezpieczeństwo nieletnich Słuchaczy, nie mogą oni opuszczać budynku Szkoły w trakcie trwania zajęć bez pisemnej zgody/prośby rodzica lub prawnego opiekuna.  Wzór zgody dostępny jest w dzienniku elektronicznym oraz w sekretariacie Szkoły.
10. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy w wysokości i zgodnie z  harmonogramem wpłat opisanym w umowie pomiędzy Szkołą a Słuchaczem/Klientem
11. Słuchacze indywidualni oraz uczący się w mini-grupach są zobowiązani do powiadamiania Szkoły o odwołaniu zajęć wg procedury opisanej w umowie zajęć indywidualnych i mini-grup zawartej ze Szkołą. W razie niedotrzymania określonych umową procedur, Słuchacz/Słuchacze zobowiązani są do uiszczenia opłaty za odwołane zajęcia.
12. Pierwsze 2 tygodnie zajęć w grupach Standard oraz Premium traktowane są jako okres próbny.  W tym okresie Słuchacz/Klient  ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionych opłat za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji na piśmie najpóźniej w 14 dniu od daty rozpoczęcia kursu.
13. Po okresie próbnym Słuchacz/Klient ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

IV. Prawa i obowiązki Szkoły

1. Obowiązkiem Szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów Słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
3. W przypadku choroby lektora, Szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć na koniec kursu lub w innym dogodnym dla Słuchaczy terminie.
4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły Słuchaczy, którzy:
  - swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
  - naruszają dobra osobiste i godność innych osób
  - stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
  - naruszają postanowienia niniejszego regulaminu
  - dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych Słuchaczy
  - dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych Słuchaczy
7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć określonych w harmonogramie zajęć. W przypadku konieczności zwolnienia dziecka z części zajęć rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do  powiadomienia Szkoły o takim fakcie w formie pisemnej. Wzór zgody dostępny jest w dzienniku elektronicznym oraz w sekretariacie Szkoły.
9. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności Szkoła nie zapewnia opieki nad dziećmi i młodzieżą poza harmonogramem zajęć. W indywidualnych przypadkach Szkoła może jednak udostępnić swoje pomieszczenia dla Słuchaczy oczekujących na zajęcia lub transport po zajęciach. W takim przypadku wymagane jest oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o chęci skorzystania z takiej możliwości oraz pisemna zgoda przedstawiciela Szkoły.
10. Na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
11. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w Szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

IV. Opłaty i pozostałe postanowienia

1. Podstawą do naliczania opłat za kurs jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny w Biurze Obsługi Klienta Szkoły.
2. Słuchacz w momencie zapisania się do grupy, zobowiązany jest do wpłacenia  przynajmniej pierwszej raty za kurs. W przypadku niewpłacenia pierwszej raty , szkoła nie gwarantuje rezerwacji miejsca w wybranej przez Słuchacza grupie.
3. Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.
4. W przypadku słuchaczy dokonujących opłat w systemie ratalnym, zarówno pierwsza rata jak i pozostałe raty powinny zostać opłacone zgodnie z  harmonogramem wpłat przedstawionym w umowie pomiędzy Słuchaczem/Klientem a Szkołą. W przypadku opóźnień w płatnościach, Szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
5. Przy płatności jednorazowej cena kursu jest niższa niż w przypadku płatności ratalnej i  przysługuje tym słuchaczom, którzy dokonają wpłaty pełnej kwoty za cały rok nauki do dnia określonego w w/w umowie.
6. Opłaty za zajęcia, na których Słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi. W takiej sytuacji uczeń ma prawo do bezpłatnego nadrobienia zaległości w trakcie dyżurów swojego lektora i/lub metodyka szkoły
7. Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących:
  - 3% za kontynuację nauki w 2 roku
  - 5% za kontynuację nauki w 3 i każdym kolejnym roku.
  - 5% dla drugiego członka rodziny.
  - 10% dla trzeciego i każdego kolejnego członka rodziny.
  - 5% na naukę drugiego języka
8. Istnieje możliwość łączenia rabatów do wysokości maksymalnie  15% podstawowej ceny kursu.
9. W przypadku płatności ratalnych rabaty są naliczane od pełnej ceny kursu i odejmowane od ostatniej raty.
10. W przypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem roku szkolnego Słuchacz traci przyznane rabaty i zniżki.
11. Niniejszy regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2015/16
 

Sprawdź gdzie możesz się uczyć
Zarejestruj się na bezpłatne lekcje próbne!
Filia English College:
Język:
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:
Wiek:
Skąd wiesz o Szkole ENGLISH COLLEGE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę ENGLISH COLLEGE z siedzibą w Kozienicach, al.1go Maja 5 zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów administracyjnych związanych z rejestracją na kurs językowy w Szkole English College. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną przez Szkołę ENGLISH COLLEGE z siedzibą w Kozienicach, al.1go Maja 5 zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje także przesyłanie informacji handlowych w przyszłości. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.